Organisasjon

LHK Organisasjon

Vi trenger alltid flere som bidrar, og selv om det i noen av rollene som beskrives under kan være en fordel med egen erfaring fra håndball, så er det også mange funksjoner hvor dette ikke er nødvendig. Vi oppfordrer alle som har mulighet til å gi oss et hint om det er roller man ser man kan bidra i.

Årsmøtet
Klubbens øverste myndighet, årsmøtet, består av de medlemmer (som har fylt 15, eller som fyller 15  år i løpet av samme kalenderår) som møter når årsmøtet arrangeres hver vår. Det vil si at alle medlemmer har mulighet til å være med å legge premissene for hvordan klubben skal drives.

Valgkomité
Har ansvar for å finne mulige nye styremedlemmer til neste valg (årsmøte), samt frivillige til andre verv og roller i klubben. Skal bestå av tre personer: leder, ett medlem og ett varamedlem.

Kontrollutvalg
Har ansvar for å kontrollere at drift av klubben skjer i henhold til de lover og retningslinjer som klubben er pålagt gjennom Idrettsforbundet, Håndballforbundet og klubbens egne regler. Skal bestå av to personer: leder pluss ett medlem.

Styret
Står for den daglige driften av klubben, og har det endelige ansvaret for bl.a. å 

Styret skal normalt bestå av seks medlemmer + to varamedlemmer.

 


Administrative støttefunksjoner
Beskriver faste, periodiserte og midlertidige roller og funksjoner i klubben, utenom de definerte utvalg, som skal støtte styret i å utføre sitt arbeid. Eksempler:

Sportslig utvalg (SU)
Bindeleddet mellom styret og klubbens lag/trenere/spillere/dommere. Sportslig utvalg skal tilrettelegge for aktiviteten i klubben ved bl.a. å finne/anbefale trenere, fordele treningstider, sørge for at sportslig utstyr, drakter o.l. dekker lagenes behov. SU skal informere, bistå og veilede trenerne, og jobbe for at klubben og det enkelte lag skal fungere så godt som mulig i samsvar med klubbens retningslinjer. Videre skal SU ideelt sett også jobbe for å rekruttere spillere, trenere og dommere, forhindre frafall, samt assistere arrangmentsutvalg ved f.eks.. å sette opp dommere til arrangementer.

Arrangementsutvalg (AU)
Ansvarlig for at klubbens arrangementer planlegges og gjennomføres på en tilfredstillende måte, bl.a. ved å sette opp  vaktskjema til billettsalg, kiosk og sekretariat.

[For mer info, se Lov for Leknes Håndballklubb og klubbens organisasjonsplan]